Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

O Instytucie

Ostatnio modyfikowane 19/02/2016 - 06:47

Instytut Uprawy Nawo?enia i Gleboznawstwa (IUNG) zosta? utworzony w 1950 roku. Placówka ta nawi?zuje do bogatych tradycji nauk rolniczych w Pu?awach, si?gaj?cych roku 1862 i do osi?gni?? Pa?stwowego Instytutu Naukowego Gospodarstwa Wiejskiego, funkcjonuj?cego w latach 1917-1950. IUNG jest jednostk? badawczo-rozwojow?, podleg?? Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prowadzi on prace obejmuj?ce upraw? ro?lin, nawo?enie, ?yzno?? gleb oraz rozpoznanie i ochron? przestrzeni rolniczej. Dzia?alno?? statutowa IUNG jest realizowana w ramach wieloletniego programu "Podstawy zrównowa?onego gospodarowania i ochrony przestrzeni rolniczej w Polsce".

Wyniki swoich bada? IUNG przekazuje praktyce rolniczej za po?rednictwem o?rodków doradztwa rolniczego. Pracuje on równie? na rzecz urz?dów administracji pa?stwowej i w?adz samorz?dowych, poprzez tworzenie integrowanych systemów informacji wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji w zakresie polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich.

IUNG oferuje praktyce rolniczej oparte na wynikach bada? zalecenia agrotechniczne i technologie produkcji zbó?, ro?lin pastewnych oraz tytoniu i chmielu. Zalecane technologie ró?ni? si? poziomem intensywno?ci i uwzgl?dniaj? zró?nicowan? sytuacj? ekonomiczn? ró?nych grup gospodarstw. S? one ponadto ukierunkowane na uzyskiwanie produktów o okre?lonej jako?ci. Unikalny charakter maj? wieloletnie do?wiadczenia p?odozmianowe oraz badania nad porównaniem i ocen? systemów ekologicznego i integrowanego na tle rolnictwa konwencjonalnego. Instytut prowadzi te? badania nad systemem rolnictwa precyzyjnego. Wa?nym kierunkiem dzia?alno?ci Instytutu jest te? tworzenie zintegrowanego systemu informacji o glebach, agroklimacie i pokrywie ro?linnej kraju. Zapisywane w systemie numerycznym informacje o glebach obejmuj? ich w?a?ciwo?ci geomorfologiczne, stan agrochemiczny, stopie? podatno?ci na procesy degradacji, zw?aszcza erozj?, ska?enie metalami ci??kimi i siark? oraz niektórymi szkodliwymi substancjami organicznymi. Zgromadzone informacje charakteryzuj? si? du?? reprezentatywno?ci?. Umo?liwiaj? one wykonanie szeregu map numerycznych o ró?nej skali i zasi?gu terytorialnym, przydatnych do zarz?dzania przestrzeni? rolnicz?.

IUNG posiada nowoczesne G?ówne Laboratorium Analiz Chemicznych. Doskonale wyposa?one Centrum Szkoleniowo-Kongresowe umo?liwia prowadzenie dzia?alno?ci dydaktyczno-szkoleniowej oraz organizacj? konferencji. Pracownicy Instytutu maj? bogate do?wiadczenie w dziedzinie organizacji i urz?dzania gospodarstw rolnych, ekologizacji obszarów wiejskich oraz gospodarowania na obszarach problemowych i chronionych. Specjali?ci pracuj?cy w Instytucie maj? te? bardzo dobre rozeznanie w zakresie oddzia?ywania rolnictwa, przemys?u i aglomeracji miejsko-przemys?owych na ?rodowisko przyrodnicze. S? ekspertami, którzy oceniaj? przydatno?? odpadów mineralnych i organicznych jako nawozów.

Znacz?ce osi?gni?cia Instytutu w ostatnim okresie to: stworzenie zintegrowanego systemu informacji o przestrzeni rolniczej, ocena stopnia ska?enia gleb oraz opracowanie Polskiego Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, nawi?zuj?cego do standardów Unii Europejskiej i postanowie? Dyrektywy Azotanowej. Instytut prowadzi szerok?, wielokierunkow? wspó?prac? zagraniczn? we wszystkich sferach zainteresowa? badawczych. Pracownicy IUNG uczestnicz? w realizacji projektów mi?dzynarodowych. S? te? koordynatorami niektórych z nich.

Dotychczasowe osi?gni?cia Instytutu, pot??ne zasoby informacji, potencja? kadrowy i wyposa?enie s? gwarancj? rzetelnej realizacji projektów krajowych i mi?dzynarodowych.