Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

Inauguracja działalności Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych

Last modified 17/03/2016 - 11:52

Dnia 25 wrze?nia 2015 roku o godzinie 12.00 odby?a si? inauguracja dzia?alno?ci Innowacyjno-Naukowego Centrum Bada? Rolniczych w Pu?awach.
W uroczysto?ci wzi?li udzia? zaproszeni go?cie, przedstawiciele wykonawcy oraz obecni i emerytowani pracownicy Instytutu. Uroczysto?? prowadzi?y dr Bo?ena Smreczak oraz dr Anna Ga??zka. Spotkanie rozpocz?? Dyrektor IUNG-PIB prof. Wies?aw Oleszek, który powita? wszystkich obecnych. W swoim wyst?pieniu Dyrektor omówi? przes?anki, które zadecydowa?y o podj?ciu inwestycji. Podzieli? si? równie? do?wiadczeniami ze wszystkich etapów realizacji inwestycji, podkre?laj?c bardzo dobr?, partnersk? wspó?prac? z wykonawc?.

Prof. Wies?aw Oleszek podzi?kowa? te? pracownikom IUNG-PIB, którzy niezwykle aktywnie anga?owali si? w proces inwestycyjny, jego rozliczanie oraz wyposa?enie nowego obiektu. W dalszej cz??ci uroczysto?ci, prof. Teresa Doroszewska zaprezentowa?a g?ówne kierunki bada?, które b?d? prowadzone w INCBR, wskazuj?c na ich innowacyjno?? i przydatno?? praktyczn? dla gospodarki. Podkre?li?a, ?e badania te w sposób istotny b?d? determinowa?y pozycj? IUNG-PIB w tzw. przestrzeni badawczej.

Nast?pnie g?os zabrali zaproszeni go?cie. W?ród nich byli Zast?pca Dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Ro?lin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Krzysztof Smaczy?ski,  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Spo?ecznej Pani El?bieta Seredyn, Pan Marceli Niezgoda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, Pan Jaros?aw Haleniuk  - Dyrektor Wydzia?u ?rodowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urz?du Wojewódzkiego w Lublinie, Pani Katarzyna Kreme? – Zast?pca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i ?rodowiska Urz?du Marsza?kowskiego Województwa Lubelskiego, Prezydent Pu?aw Pan Janusz Grobel, prof. Jacek Ku?mak – Zast?pca Dyrektora Pa?stwowego Instytutu Weterynaryjnego, Prorektor Uniwersytetu Marii Curie-Sk?odowskiej w Lublinie – prof. Ryszard D?bicki, Dyrektor Instytutu Nowych Syntez Chemicznych prof. Cezary Mo?e?ski oraz Prezes firmy EBUD Przemys?ówka Sp. z o.o. z Bydgoszczy – mgr in?. Andrzej Wosik.

Prof. Stanis?aw Krasowicz odczyta? listy gratulacyjne jakie nap?yn??y do Instytutu z okazji tego wa?nego wydarzenia.
Wszyscy podkre?lali znaczenie nowego laboratorium dla rozwoju nauk rolniczych w Pu?awach.

Po?wi?cenia nowego budynku dokona? ksi?dz dr Piotr Melko z Parafii Wniebowzi?cia Naj?wi?tszej Marii Panny w Pu?awach.
Najwa?niejszym punktem uroczysto?ci by?o przeci?cie wst?gi, po którym nast?pi?o zwiedzanie sal laboratoryjnych.

Inauguracj? zako?czy? piknik na dziedzi?cu Pa?acu Czartoryskich.  Zgromadzeni go?cie i pracownicy Instytutu mieli okazj? wys?ucha? „energetycznego” koncertu szkolnej orkiestry d?tej „Henryczki” z Bychawy. Pyszne jedzenie i dobra muzyka sprawi?y, i? wieczór mo?na uzna? za bardzo udany. 

Listy gratulacyjne  (0) Galeria zdj??