Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

Audycja na żywo „Apetyt na radio” związana z inauguracją INCBR

Ostatnio modyfikowane 17/03/2016 - 10:55

Dnia 26 wrze?nia 2015 roku na dziedzi?cu Pa?acu Czartoryskich go?cili?my ekip? Radia Lublin.

fyeezys.com http://fyeezys.com

W godzinach 12.00 – 15.00 emitowana by?a audycja na ?ywo „Apetyt na radio”, podczas której poruszano tematy zwi?zane z histori? nauk rolniczych w Pu?awach w kontek?cie uroczystej inauguracji dzia?alno?ci nowoczesnego laboratorium Innowacyjno Naukowego Centrum Bada? Rolniczych.

Dzi?ki audycji s?uchacze poznali kierunki bada? prowadzonych w Instytucie oraz nowo otwartym laboratorium. Pracownicy Instytutu rozdawali gad?ety promocyjne, prezentowali materia?y upowszechnieniowe, a odwiedzaj?cy go?cie mogli pocz?stowa? si? ekologicznymi jab?kami z Rolniczego Zak?adu Do?wiadczalnego IUNG-PIB „K?pa”.

Wywiad z dyrektorem (0)  Fragment audycjii