Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

O INCBR

Last modified 17/02/2016 - 10:21

 

Wizualizacja budynku

Projekt Innowacyjno - Naukowe Centrum Bada? Rolniczych – INCBR w Pu?awach, akronim roboczy projektu:  INCBR jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, wspó?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt nr  POPW.01.03.00-06-005/11 realizowany jest na podstawie Umowy nr POPW.01.03.00-06-005/11-00 z dnia 14.11.2012 r. zawartej pomi?dzy Polsk? Agencj? Rozwoju Przedsi?biorczo?ci w Warszawie tj. Instytucj? Po?rednicz?c? a Instytutem Uprawy Nawo?enia i Gleboznawstwa  Pa?stwowym Instytutem Badawczym tj. Beneficjentem. 

Celem ogólnym projektu jest podniesienie konkurencyjno?ci Instytutu Uprawy Nawo?enia i Gleboznawstwa Pa?stwowego Instytutu Badawczego w Pu?awach jako wiod?cej w Polsce Wschodniej i kraju instytucji zajmuj?cej si? kompleksowymi badaniami w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Cel ogólny mierzony b?dzie liczb? bada? realizowanych przez Instytut oraz wzrostem liczby przedsi?biorstw korzystaj?cych rocznie z us?ug tworzonych/zmodernizowanych laboratoriów w roku 2015 (zgodnie z przyj?tymi wska?nikami) w stosunku do roku 2010.

Na podstawie zidentyfikowanych problemów i potrzeb zg?aszanych przez przedsi?biorców oraz w wyniku analizy i planów rozwoju zak?adów naukowych IUNG-PIB wybrano nast?puj?ce cele szczegó?owe, które wspólnie b?d? przyczynia?y si? do realizacji celu ogólnego projektu:

a) wzmocnienie potencja?u badawczego IUNG-PIB poprzez budow? i wyposa?enie Innowacyjno-Naukowego Centrum Bada? Rolniczych – INCBR w Pu?awach;

b) promocja INCBR i jego innowacyjnych us?ug w?ród przedsi?biorców;

c) rozwój wspó?pracy INCBR z przedsi?biorstwami i instytucjami z regionu Polski Wschodniej.

 

Okres realizacji projektu to 01.10.2012 r. – 30.11.2015 r.