Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

O INCBR

Last modified 17/02/2016 - 10:21

 

Wizualizacja budynku

Projekt Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych – INCBR w Puławach, akronim roboczy projektu:  INCBR jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt nr  POPW.01.03.00-06-005/11 realizowany jest na podstawie Umowy nr POPW.01.03.00-06-005/11-00 z dnia 14.11.2012 r. zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie tj. Instytucją Pośredniczącą a Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  Państwowym Instytutem Badawczym tj. Beneficjentem. 

Celem ogólnym projektu jest podniesienie konkurencyjności Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach jako wiodącej w Polsce Wschodniej i kraju instytucji zajmującej się kompleksowymi badaniami w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Cel ogólny mierzony będzie liczbą badań realizowanych przez Instytut oraz wzrostem liczby przedsiębiorstw korzystających rocznie z usług tworzonych/zmodernizowanych laboratoriów w roku 2015 (zgodnie z przyjętymi wskaźnikami) w stosunku do roku 2010.

Na podstawie zidentyfikowanych problemów i potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorców oraz w wyniku analizy i planów rozwoju zakładów naukowych IUNG-PIB wybrano następujące cele szczegółowe, które wspólnie będą przyczyniały się do realizacji celu ogólnego projektu:

a) wzmocnienie potencjału badawczego IUNG-PIB poprzez budowę i wyposażenie Innowacyjno-Naukowego Centrum Badań Rolniczych – INCBR w Puławach;

b) promocja INCBR i jego innowacyjnych usług wśród przedsiębiorców;

c) rozwój współpracy INCBR z przedsiębiorstwami i instytucjami z regionu Polski Wschodniej.

 

Okres realizacji projektu to 01.10.2012 r. – 30.11.2015 r.