Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

Zarządzanie

Ostatnio modyfikowane 21/02/2016 - 09:54

W dniu 7 stycznia 2013 r. Zarz?dzeniem Nr 002-14/2013 Dyrektor IUNG-PIB powo?a? Zespó? Zarz?dzaj?co-Wdro?eniowy do spraw budowy Innowacyjno-Naukowego Centrum Bada? Rolniczych. W sk?ad wchodz?: kierownik Zespo?u: mgr Joanna Wi?cek oraz cz?onkowie Zespo?u: prof. Wies?aw Oleszek, prof. Anna Stochmal, mgr Stanis?aw D?bczak, mgr Bogdan Janda, mgr Andrzej Krakowiak, mgr Andrzej Strza?ek, mgr Maciej Zakiewicz oraz mgr Renata Ciurkowska – Sekretarz Zespo?u. W dniu 05.05.2014 uzupe?niono sk?ad Zespo?u o mgr Agnieszk? Stawarz , mgr Katarzyn? Plis oraz Katarzyn? Ko?odziej.

fyeezys.com http://fyeezys.com

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu, zadaniami Zespo?u Zarz?dzaj?cego- Wdro?eniowo s?:

1)    zarz?dzanie projektem, w tym komunikacja, definiowanie i weryfikacja punktów kontrolnych, zapewnienie jako?ci, kontrola post?pu prac, rozwi?zywanie trudnych problemów
2)    wewn?trzna komunikacja zespo?u: organizacja spotka? wewn?trznych, opracowanie procedur dotycz?cych realizacji projektu, zakresu odpowiedzialno?ci cz?onków, obiegu informacji, promocji, archiwizacji dokumentacji
3)    kontrola wewn?trzna prac: ustalanie terminów spotka?, zasady raportowania, procedury odbioru prac.