Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

Budżet projektu

Ostatnio modyfikowane 15/03/2016 - 11:30

Budżet projektu  został podzielony na zadania inwestycyjne budowlane i niebudowlane oraz nieinwestycyjne. Obrazuje to poniższa tabela

Etapy / zadania /zakres robót Typ zadania
Etap I  - Przygotowanie projektu do realizacji
Zadanie 1 - Przygotowanie dokumentacji projektowej
Kontrakt 1 - Opracowanie studium wykonalności  projektu nieinwestycyjne
 Etap II - realizacja projektu 
Zadanie 1 - Zarządzanie projektem  
Kontrakt 1 - Koszty osobowe osób pracujących w Zespole Zarządzającym  nieinwestycyjne
Kontrakt 2 - Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzenia kserująco - drukującego na potrzeby zarządzania projektem  nieinwestycyjne
Kontrakt 3 - Zakup materiałów biurowych na potrzeby realizacji projektu  nieinwestycyjne
Kontrakt 4 - Nadzór autorski  inwestycyjne
Kontrakt  5 - Nadzór inwestorski  nieinwestycyjne / inwestycyjne budowlane1
Kontrakt 6 - Przygotowanie przedmiotów zamówienia na dostawę mebli oraz aparatury naukowo- badawczej dla poszczególnych jednostek  nieinwestycyjne
Zadanie 2 - Promocja projektu
Kontrakt 1 - Opracowanie i prowadzenie podstrony internetowej Centrum  nieinwestycyjne
Kontrakt 2 - Zakup niezbędnych materiałów promocyjnych  nieinwestycyjne
Kontrakt 3 - Organizacja imprezy inaugurującej funkcjonowanie Centrum  nieinwestycyjne
Zadanie 3 - Doradztwo zewnętrzne
Kontrakt 1 - Wsparcie eksperckie w zakresie obsługi prawno-przetargowej oraz finansowej projektu  nieinwestycyjne
Zadanie 4 - Roboty budowlane związane utworzeniem Centrum
Kontrakt 1 - Roboty budowlane związane z wybudowaniem Centrum  inwestycyjne budowlane
Kontrakt 2 - Zakup i instalacja urządzeń multimedialnych  inwestycyjne niebudowlane
Zadanie 5  -  Zakup i uruchomienie sprzętu i aparatury naukowo - badawczej w jednostkach Centrum
Kontrakt 1 - Wyposażenie Centrum w meble biurowe i socjalne  inwestycyjne niebudowlane
Kontrakt 2 - Zakup sprzętu komputerowego dla jednostek naukowych Centrum  inwestycyjne niebudowlane
Kontrakt 3 - Wyposażenie Centrum w meble laboratoryjne  inwestycyjne niebudowlane
Kontrakt 4 - Dostawa oraz uruchomienie sprzętu i aparatury naukowo - badawczej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych  inwestycyjne niebudowlane
Kontrakt 5 - Dostawa oraz uruchomienie sprzętu i aparatury naukowo - badawczej dla Zakładu Biochemii i Jakości Plonów  inwestycyjne niebudowlane
Kontrakt 6 - Dostawa oraz uruchomienie sprzętu i aparatury naukowo - badawczej dla Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów  inwestycyjne niebudowlane
Kontrakt 7 - Dostawa oraz uruchomienie sprzętu i aparatury naukowo - badawczej dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin  inwestycyjne niebudowlane
Kontrakt 8 - Dostawa oraz uruchomienie sprzętu i aparatury naukowo - badawczej dla Zakładu Mikrobiologii  inwestycyjne niebudowlane
Etap III - ROZSZERZENIE ZAKRESU PROJEKTU  
Zadanie 1  -  Zakup i uruchomienie aparatury w jednostkach Centrum 
Kontrakt 1 - Dostawa oraz uruchomienie sprzętu i aparatury naukowo - badawczej dla Głównego Laboratorium Analiz Chemicznych inwestycyjne niebudowlane
Kontrakt 2 - Dostawa oraz uruchomienie sprzętu i aparatury naukowo - badawczej dla Zakładu Hodowli i Biotechnologii Roślin inwestycyjne niebudowlane
Kontrakt 3 - Dostawa oraz uruchomienie sprzętu i aparatury naukowo - badawczej dla Zakładu Mikrobiologii inwestycyjne niebudowlane
Kontrakt 4 - Dostawa oraz uruchomienie sprzętu i aparatury naukowo - badawczej dla Zakładu Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów inwestycyjne niebudowlane

1Nieinwestycyjne: do momentu rozpoczęcia robót budowlanych, Inwestycyjne budowlane: od momentu rozpoczęcia robót budowlanych