Instytut Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR w Puławach

Polityka prywatności

Ostatnio modyfikowane 29/02/2016 - 12:24

Polityka prywatno?ci i plików cookies dla serwisu INCBR (IUNG-PIB) przywi?zuje szczególn? wag? do poszanowania prywatno?ci u?ytkowników odwiedzaj?cych serwis internetowy (incbr.iung.pulawy.pl) administrowany przez IUNG PIB. Gromadzone w dziennikach logów dane s? wykorzystywane wy??cznie do celów administrowania serwisem. Wszelkie dane u?ytkowników uzyskane za po?rednictwem serwisu przeznaczone s? wy??cznie na u?ytek IUNG PIB.
 

Gromadzenie danych
1. Wszelkie dane pochodz?ce od u?ytkowników serwisu incbr.iung.pulawy.pl gromadzone s? na dwa sposoby:
a) informacje podawane dobrowolnie przez u?ytkownika – o podanie danych osobowych prosimy u?ytkowników korzystaj?cych z formularzy rejestracyjnych i kontaktowych;
b) informacje uzyskiwane podczas korzystania z serwisów – w?ród nich mog? by?:
 - informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisuj? takie dane, jak ??danie strony wysy?ane przez u?ytkownika, dat? i godzin? ??dania oraz wys?ania   odpowiedzi, dane urz?dzenia (np. model sprz?tu), typ przegl?darki, j?zyk przegl?darki, typ systemu operacyjnego,
- adres IP – ka?dy komputer pod??czony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP; na jego podstawie mo?na np. zidentyfikowa? kraj, z którego dany u?ytkownik ??czy si? z sieci?,
- pliki tekstowe (ang. "cookies") wysy?ane do komputera u?ytkownika podczas odwiedzania strony internetowej.
2 . Administratorem danych zawartych w serwisie incbr.iung.pulawy.pl jest Instytut Uprawy Nawo?enia i Gleboznawstwa - Pa?stwowy Instytut Badawczy w Pu?awach.

Mechanizm cookies
1. Przegl?darka internetowa mo?e przechowywa? pliki cookies na dysku komputera. W plikach cookies znajduj? si? informacje niezb?dne do prawid?owego funkcjonowania serwisu incbr.iung.pulawy.pl.
2. Zawarto?? plików cookies nie pozwala na identyfikacj? u?ytkownika.
3. Za pomoc? plików cookies nie s? przetwarzane lub przechowywane dane osobowe u?ytkowników serwisu incbr.iung.pulawy.pl.
4. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o u?ytkownikach.
5. IUNG PIB przechowuje pliki cookies na komputerach u?ytkowników w celu:
   a)w?a?ciwego dopasowania serwisu incbr.iung.pulawy.pl do potrzeb u?ytkowników;
   b)zapami?tania preferencji i indywidualnych ustawie? u?ytkownika;
   c)tworzenia statystyk ogl?dalno?ci serwisu incbr.iung.pulawy.pl
6. U?ytkownik posiada mo?liwo?? takiego skonfigurowania przegl?darki internetowej, aby ca?kowicie lub cz??ciowo wy??czy? przechowywanie plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem zmiany mo?e by? utrata mo?liwo?ci korzystania z niektórych funkcjonalno?ci serwisu incbr.iung.pulawy.pl.

Bezpiecze?stwo
1. IUNG PIB dok?ada wszelkich stara?, aby chroni? serwis incbr.iung.pulawy.pl przed nieuprawnionym dost?pem osób trzecich. W tym celu stosowane s? m.in. firewall, urz?dzenia zabezpieczaj?ce serwery, urz?dzenia szyfruj?ce oraz fizyczne ?rodki bezpiecze?stwa.
2. Serwis incbr.iung.pulawy.pl zawiera odno?niki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przej?ciu na inne witryny, zapozna? si? z obowi?zuj?c? tam polityk? prywatno?ci.

Zmiany
W przypadku zmiany polityki prywatno?ci obowi?zuj?cej w serwisie incbr.iung.pulawy.pl, IUNG PIB zamie?ci odpowiedni? modyfikacj? na niniejszej podstronie.

fyeezys.com http://fyeezys.com